นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & Policy)

บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู้พัฒนาการซอฟต์แวร์ (Software Development) เว็บไซต์ aromdeejob (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริการฯ”)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูล ประวัติส่วนตัว อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ประวัติการศึกษา รวมถึงรายละเอียดการฝึกงาน เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานแต่ละคนได้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้อาจจะมีการขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบปัญหาและพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาที่คุณใช้บริการฯ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

กรณีที่คุณไม่ใช้บริการฯ เป็นระยะเวลานาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกลบจากฐานข้อมูลระบบของบริษัทฯ การกลับมาขอใช้บริการอาจจะต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของบริการฯ และทีมพัฒนาระบบของบริษัทฯ และข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้กับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทฯ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้
4.1 มีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทฯ ร้องขอ และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
4.2 มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
4.3 มีสิทธิเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้

4.4 มีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการ ระงับ ยกเลิก ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

4.5 มีสิทธิร้องขอข้อมูลของตนเอง หรือให้บริษัทฯ ส่งต่อข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานอื่นด้วยเหตุบางประการได้
4.6 มีสิทธิคัดค้านหรือยับยั้งไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

5. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเฉพาะผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์อนุญาตเท่านั้น

6. นโยบายคุกกี้
หากมีการใช้คุกกี้ในบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด โทร. 02-584-6065 อีเมล [email protected]

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & Policy) และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Condition) ซึ่งระบุไว้ด้านบนนี้อย่างละเอียด การส่งข้อมูลใดๆ ผ่านแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์ ถือว่าคุณยินยอมรับเงื่อนไขแล้ว